Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AIBuy Simple Content Video Player

Mô tả

Allow insert video from site https://player.aibuy.io to page content and to product

Arbitrary section

Ảnh màn hình

  • The plugin add button to the editor
  • Inserts a video player in public part
  • Page with settings

Cài đặt

To install this plugin, you need:

First way:
1. Go to the admin panel of the site.
2. In the left menu select the item ‘Plugins’.
3. Then at the top of the page click the ‘Add New’.
4. Then in the search field, insert ‘AIBuy Player’.
5. Then click ‘Install Now’
6. Then click ‘Activate’

Second way:
1. Go to the official page of the plugin: (https://wordpress.org/plugins/aibuy-player/)
2. Click ‘Download’
2. Go to the admin panel of the site.
3. In the left menu select the item ‘Plugins’.
4. Then at the top of the page click the ‘Add New’.
5. Click ‘Upload plugin’, select it, and click ‘Install Now’.
6. Activate it on the ‘Plugins’ page.

Hỏi đáp

Installation Instructions

To install this plugin, you need:

First way:
1. Go to the admin panel of the site.
2. In the left menu select the item ‘Plugins’.
3. Then at the top of the page click the ‘Add New’.
4. Then in the search field, insert ‘AIBuy Player’.
5. Then click ‘Install Now’
6. Then click ‘Activate’

Second way:
1. Go to the official page of the plugin: (https://wordpress.org/plugins/aibuy-player/)
2. Click ‘Download’
2. Go to the admin panel of the site.
3. In the left menu select the item ‘Plugins’.
4. Then at the top of the page click the ‘Add New’.
5. Click ‘Upload plugin’, select it, and click ‘Install Now’.
6. Activate it on the ‘Plugins’ page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AIBuy Simple Content Video Player” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Create Plugin