Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AgentPress Listings Taxonomy Reorder

Mô tả

Allows the reordering of AgentPress Listings taxonomies after creation.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I found this plugin to be very easy to use and very helpful.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AgentPress Listings Taxonomy Reorder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp