Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Sitemap Generator

Mô tả

This plugin is the most powerfull plugin which easily display your post and page through shortcode on front end.You just need to put shortcode([sitemap]) on your page/post.

If you want to exclude pages then put ([sitemap excludepage=”1,4″]) where 1,4 are the page id seperated by the comma’s.

If you want to exclude post from a specific categories then put ([sitemap excludepage=”1,4″ excludecat=”6,3″]) where 6,3 are the category id seperated by the comma’s.

If you want to exclude specific posts then put ([sitemap excludepage=”1,4″ excludecat=”6,3″ excludepost=”1,183″]) where 1,183 are the post id seperated by the comma’s.

If you want to show custom link “home” then put ([sitemap excludepage=”1,4″ excludecat=”6,3″ excludepost=”1,183″ home=”yes”])

If you want to show specific number of post then put ([sitemap excludepage=”1,4″ excludecat=”6,3″ excludepost=”1,183″ home=”yes” postcount=”4″]) where 4 is the number of post to show

If you don’t want to show any of the post put ([sitemap showpost=”no”])

For more plugins, themes and WordPress support , Please visit http://www.csschopper.com/

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg
  • screenshot-2.jpg

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

put shortcode([sitemap]) on your page/post on backend. for more details go to setting page of plugin on admin panel.

Đánh giá

Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Sitemap Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp