Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Login Monitor

Mô tả

There are numerous plugins for emailing or otherwise notifying administrators when users log into WordPress. However, this is not desirable for installations with hundreds or thousands of users. Admin Login Monitor provides more managable email alerts, just for administrator accounts.

Example alert email,

`

Hello Alice,

The account ‘bob’ just logged into example.com

User Login ‘bob’
User Display Name ‘Bob’
User Email bob@example.com
User ID ‘8’
User Registered 2019-08-25 19:33:18

Forwarded IP Address 96.224.58.71 (HTTP_X_FORWARDED_FOR)
Connected IP Address 96.224.58.71 (possibly a CDN or proxy)

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Safari/605.1.15

This notification is generated by the WordPress Admin Login Monitor plugin installed on example.com
`

For convenience investigating IP addresses, email notifications link to Ipinfo.io (https://ipinfo.io/).
Ipinfo.io Terms of Service: https://ipinfo.io/terms-of-service
Ipinfo.io Privacy Policy: https://ipinfo.io/privacy-policy

Hỏi đáp

Can you control which administrators recieve emails?

This is not currently supported

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Login Monitor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Internal improvements for WordPress plugin directory

1.1

  • Message enhancements

1.0

  • Initial release