Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Dark Mode

Mô tả

This Plugin is based on “Dark Mode” plugin.
and use customised css form Dark Mode 3.0 .
this make WordPress admin area darker so at night time bright light not harm your eyes.

Dark mode is good plugin but changing dark to light is time taking so I make this plugin for switch dark to light with one click.

Using technology at night time can have a negative effect on your eyesight.
Admin Dark Mode will darken the colors of your admin dashboard with just click making it easier for you to work at night or work in low light,
and if you do not like just click again switch to come form dark to light.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the plugin package to the plugins directory.
  2. Login to the dashboard and activate the plugin.
  3. Click Button on top left corner and click agian remove dark mode

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin package to the plugins directory.
  2. Login to the dashboard and activate the plugin.
  3. Click Button on top left corner and click agian remove dark mode
What does this plugin do?

Click top left switch Button on top left corner of WordPress admin bar
and all WordPress admin become darker better for lowlight or night time
if you don not like just click agian switch to come form dark to light.

It also work on page reload.

Version History

[1.1] button replace with switch and UI UX improved

[0.1] start working

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên