Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Cleanup

Mô tả

This plugin helps you organize your WordPress admin menu.

If your site has a bunch of custom post types, or many plugins with their own top-level menu, then the WP admin menu will quickly become overcrowded.

This plugin lets you hide menu items (e.g. Tools) entirely, or move them into the WP Admin Bar.

Important Links

Ảnh màn hình

  • Before
  • After
  • Settings

Cài đặt

  1. Download and activate the plugin.
  2. Browse to Settings > Admin Cleanup to configure.

Đánh giá

18 Tháng Mười, 2016
This is great to clean up long menu sidebars. I think my client will appreciate not having all those menu items in their face all the time.
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Cleanup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Ensure WP 5.7 compatibility
  • Switched to PHP array shorthand

1.0.1

  • Ensure WP 5.0 compatibility

1.0

  • Added support for custom menu groups (props David Cramer)

0.2

  • Beta release