Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add to Head

Mô tả

Adds any content (CSS, Javascript, meta, etc…) to the head section of every page of your WordPress site. You control the content by editing a text file, “headContent.php”, located at the root level of this plugin’s directory. The easiest way to edit the contents of that file is to go to the Editor in the Plugins menu, select the “Add to Head” plugin, and then click to edit the “headContent.php” file. Yep. That should do it.

Cài đặt

  1. Upload the addToHead.zip file through WordPress’ built-in plugin installer (found here: http://yoursite.com/wp-admin/plugin-install.php?tab=upload), or unzip and upload the folder to http://yoursite.com/wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
  3. Add your content to your WordPress site by editing the contents of the “headContent.php” file. The easiest way to edit the contents of that file is to go to the Editor in the Plugins menu, select the “Add to Head” plugin, and then click to edit the “headContent.php” file.

Hỏi đáp

How do I add content to the section of my WordPress site?

Add your content to your WordPress site by editing the contents of the “headContent.php” file. The easiest way to edit the contents of that file is to go to the Editor in the Plugins menu, select the “Add to Head” plugin, and then click to edit the “headContent.php” file.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add to Head” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1

The first launch (2011-03-05). This plugin is so awesome that I doubt there will ever be a need for an update.