Add Customizer

Mô tả

Add Customizer plugin adds the customize option back to the admin appearance menu.

How

Using this plugin:

  1. Install the plugin.
  2. Activate the plugin.
  3. Navigate to the dashboard -> appearance menu.
  4. Click on the customizer link.

Hỏi đáp

What is this plugin for?
The WordPress full-site editing update removed the customize link from the appearance menu.
This plugin adds the customize option back to the appearance menu.

Đánh giá

1 Tháng Tám, 2022
This little plugin has clean code and does one thing really well. Great job!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add Customizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • Initial commit