Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add Customizer

Mô tả

Add Customizer plugin adds the customize option back to the admin appearance menu.

How

Using this plugin:

  1. Install the plugin.
  2. Activate the plugin.
  3. Navigate to the dashboard -> appearance menu.
  4. Click on the customizer link.

Hỏi đáp

What is this plugin for?
The WordPress full-site editing update removed the customize link from the appearance menu.
This plugin adds the customize option back to the appearance menu.

Đánh giá

1 Tháng Tám, 2022
This little plugin has clean code and does one thing really well. Great job!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add Customizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • Initial commit