Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Adblock invite (Yes adblock)

Mô tả

The widget only shows if AdBlock (or another) is not installed. Message can be customized within widget page and download link is related to the visitor’s browser.

Ảnh màn hình

  • Incite Blocked Ads Widget Settings
  • Incite Blocked Ads French example

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Adblock invite (Yes adblock)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Detects if AdBlock+ is installed
  • Widget configuration (title, message)