Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF Permalinks

Mô tả

Plugin allows to use post’s ACF values in permalink structure by adding %field_fieldname% rewrite tag.

Examples:

 • http://example.com/%field_event_date_from%/%postname%/
 • http://example.com/post-type/%field_event_date_from%/%postname%/ (with Custom Post Type Permalinks plugin)

You can also set different permalink structure depending on custom post type using Custom Post Type Permalinks plugin. You can create own post types by using Custom Post Type UI plugin.

The plugin works for:

 • posts
 • pages
 • custom post types

Supported ACF Fields

Plugin supoorts many fields:

 • Text fields
 • Checkbox
 • Radio
 • Date Picker
 • Post Object, Page Link
 • User

Full usage samples are included in Supported ACF Fields wiki page.

Plugin is also available on GitHub:
https://github.com/athlan/acf-permalink

Ảnh màn hình

 • Pemralink settings
 • Custom post types Pemralink settings

Cài đặt

 1. Install plugin in WordPress system in Plugins section. You can search for “ACF Permalinks”.

 2. Install “Custom Fields Permalink 2” plugin.
  https://wordpress.org/plugins/custom-fields-permalink-redux/

Of course you need to have Advanced Custom Fields plugin installed.
https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/

Hỏi đáp

Which of ACF Field Types are supported?

Plugin supoorts many fields:

 • Text fields
 • Checkbox
 • Radio
 • Date Picker
 • Post Object, Page Link
 • User

Full usage samples are included in Supported ACF Fields wiki page.

Found the bug. How to raise a ticket?

The best way is to raise the ticket under the GitHub repository:
https://github.com/athlan/acf-permalink/issues/new

I want to make a contribution

We would be very grateful in any contribution. If you have a idea for the feature, please discuss it first by
raising the ticket.
When the assumptions are ready, please
make a pull request at GitHub.

How to generate missing custom post meta keys and values

In case of missing custom post field values you can generate them on-the-fly using generate_dynamic_metadata filter.

Read the example.

How to generate calculated dynamic custom post meta keys and values

You can generate custom post fields dynamically coding some logic using generate_dynamic_metadata filter.

Read the example.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF Permalinks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Release notes: https://github.com/athlan/acf-permalink/releases