Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF For Gridsome

Mô tả

Using with gridsome source worpdress
https://gridsome.org/plugins/@gridsome/source-wordpress

Use for custom acf fields get to rest api neccessery plugin for wordpress

Đánh giá

12 Tháng Sáu, 2020
The problem was an issue that I had and I couldn't solve. This plugin completely solved my problem.
Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF For Gridsome” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp