Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF Clone Repeater

Mô tả

ACF Pro 5.9 comes with a duplicate row feature on its own.
ACF Clone Repeater and Layout Fields in ACF Pro.

Supports all ACF Native fields.

Development

Please head over to the source code on Github.

Ảnh màn hình

  • Repeater Field with Clone feature enabled.
  • Repeater Field with Clone feature enabled with Expanded.

Cài đặt

Just follow the Automatic Plugin Installation procedere.

Hỏi đáp

I found a bug. Where should I post it?

Please use the issues section in the GitHub-Repository.

I will most likely not maintain the forum support forum on wordpress.org. Anyway, other users might have an answer for you, so it’s worth a shot.

I’d like to suggest a feature. Where should I post it?

Please post an issue in the GitHub-Repository

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF Clone Repeater” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp