Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

A8C 3D Model Viewer Block

Mô tả

View 3D models

Requirements

As this is part of a series of block experiments, the latest version of the Gutenberg Plugin is required.

Source and Support

You can follow development, file an issue, suggest features, and view the source at the Github repo: https://github.com/Automattic/block-experiments

Block

This plugin provides 1 block.

  • 3D Model Show 3D models in an interactive viewer. Add files in .gltf or .glb formats.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“A8C 3D Model Viewer Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – 26th April 2022

  • Initial release