Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

A better prezi Wordprezi

Ảnh màn hình

  • Prezi as looks embedded with code supplied by prezi.com (it gets hosted by them, not you)
  • Prezi as looks hosted by you with this plugin and Slidedynamic.com player

Hỏi đáp

Q: How do I upload my presentation?
A: Use the code and player provided by Slidedynamic.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“A better prezi Wordprezi” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

BEGIN and END comments added to prevent other plugins re-adding these rules

1.0.0

A better prezi: WordPrezi release.